Kdo přijme jedno z takových dětí

v mém jménu, přijímá mne.

                     
                                                     Mk 9,37

Kdo přijme jedno z takových dětí

v mém jménu, přijímá mne.

                     
                                                     Mk 9,37

Posláním Nejsme sami, z.s. je vytvořit předpoklady ke kvalitnímu životu v náhradním rodinném prostředí dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, a to podporou a doprovázením osob pečujících, poručníků a osob v evidenci, jimž bylo dítě svěřeno do péče.

1. Poskytování podpory a poradenství pěstounským rodinám po dobu trvání dohody o výkonu pěstounské péče tak, aby prosperovali jednotliví členové rodiny i rodina jako celek.

 

2. Organizování volnočasových akcí pro pěstounské rodiny a jejich přátele za účelem sdílení, svépomoci, seznámení se s jinými pěstouny – společně strávený čas naplněný příjemnými aktivitami.

 

3. Zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti o náhradní rodinné péči formou besed, přednášek, publikační činností a účastí na setkáních odborníků.

  • Osoby pečující, poručníci a osoby v evidenci (pěstouni)

  • Děti svěřené do pěstounské péče (v jejich zájmu spolupracujeme také s biologickou rodinou např. v rámci asistovaného kontaktu)

  • Další členové užší pěstounské rodiny, např. biologické děti pěstounů

  • Každé dítě, které se na nás obrátí s žádostí o pomoc z důvodu ohrožení života nebo porušování práv (dle §8 zákona o SPOD)

 

Negativní vymezení cílové skupiny:

 

Do cílové skupiny nepatří osoby, které požadují činnost, která není uvedena v rozhodnutí KÚ JMK (viz Pověření).

 

Zásadami naší činnosti je ctít rodinu a domov jako jedinečné prostředí. Podporujeme bezpečný kontakt dítěte s jeho biologickou rodinou. Zjištěné problémy v rodině otevřeně pojmenováváme, diskutujeme o nich s klienty a rodinu podporujeme v jejich řešení. S rodinami jednáme empaticky, transparentně, pravdivě zodpovídáme jejich dotazy, informujeme je o důležitých krocích v jednáních o nich s OSPOD a jinými institucemi. Reagujeme na individuální potřeby rodiny. Zastáváme rovný přístup ke všem klientům.

Máme volnou kapacitu pro uzavírání nových dohod.

Zprávy

Naše služby

Nejsme sami, z.s. je malá nezisková organizace působící na jihu Moravy a v kraji Vysočina, která vznikla v roce 2019.

Doprovázení pěstounských rodin

Volnočasové akce

Vzdělávací aktivity

Sociálně právní ochrana dětí a oprávnění uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče. 

 

 Pořádáme volnočasové akce pro pěstounské rodiny a jejich přátele. 

 

Zajišťujeme vzdělávání pěstounů a nabízíme přednášky o náhradní rodinné péči pro školy a širokou veřejnost.